OPĆI UVJETI PUTOVANJA PUTNIČKE AGENCIJE I.T.C. D.O.O

1.OPĆE ODREDBE:

Ovdje objavljeni opći uvjeti sastavni su dio ugovora između putničke agencije I.T.C. (u daljnjem tekstu “organizator”) i putnika koji ugovara turistički aranžman. Ukoliko je u ugovoru objavljena odredba različita od općih uvjeta putovanja, primijenjuje se odredba iz ugovora.

2.OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA:

Organizator se obvezuje brinuti se o uslugama i izboru davalaca usluga pažnjom dobrog organizatora, te starati se o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Organizator se obvezuje provesti objavljeni program prema opisanom sadržaju. Organizator će ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, štrajkovi, nemiri, terorističke akcije, elementarne nepogode, sanitarni poremećaji, intervencija nadležnih vlasti i sl.)

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prijevoznika na koje nema utjecaja (avion,željeznica,brod..).

Organizator je dužan čuvati osobne podatke putnika u bazi podataka, sukladno odluci uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanju osobnih podataka i ne smije ih objavljivati niti davati trećim osobama bez izričite privole putnika.

3.CIJENE ARANŽMANA:

Cijene aranžmana objavljuju se u kunama i vrijede od dana objave programa. Organizator putovanja zadržava pravo promjene cijene aranžmana uslijed naknadnog poskupljenja hotelskih, prijevozničkih i drugih usluga uključenih u program. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca. U slučaju povišenja većeg od 10% kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze naknade štete.

4. PUTNO OSIGURANJE :

Organizator u suradnji s osiguravajućim društvom nudi putnicima nekoliko vrsta osiguranja: osnovno zdravstveno osiguranje putnika, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage, osiguranje od otkaza putovanja, osiguranje skijaša amatera. Dodatne informacije putnik može dobiti u poslovnici agencije organizatora.

5. PROMJENA PROGRAMA I PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ PUTOVANJA:

U slučaju nastupa nepredvidljivih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.) , zbog operacionalizacijskih razloga ili nepredvidljivih razloga druge vrste , organizator ima pravo promijeniti program. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo korištenjem objekata iste ili više kategorije, na teret organizatora. Ako u programu dođe do bitne izmjene bez opravdanog razloga, organizator će vratiti kupcu cjelokupni iznos uplate ukoliko kupac odustane od putovanja prije početka korištenja aranžmana. Ako bitne promjene nastanu za vrijeme korištenja aranžmana, putnik snosi troškove ostvarenih usluga do trenutka pismenog obavještavanja organizatora putovanja, ukoliko se utvrdi opravdanost prigovora putnika. Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme realizacije programa nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme objavljivanja i prodaje aranžmana, bile opravdani razlog organizatoru da program ne objavljuje i ne prima prijave. Osim izuzetnih gorenavedenih okolnosti, razlog otkaza putovanja može biti i manji broj prijavljenih putnika od minimalnog broja navedenog u programu. Organizator je dužan najmanje 5 dana prije putovanja obavijestiti putnike o otkazanom putovanju.

6.PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, potrebno je da to učini pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

-za otkaz od 60 do 45 dana prije početka putovanja naplaćuje se 10% cijene aranžmana ukoliko nije drugačije navedeno na prednjoj strani Ugovora; od 44 do 30 dana naplaćuje se 25%, od 29 do 22 dana prije puta naplaćuje se 40% cijene aranžmana, od 21 do 15 dana 70% , od 14 do 8 dana 90%, 7-0 dana 100% cijene aranžmana. Ove odredbe primijenjuju se ukoliko na prednjoj strani Ugovora o putovanju nisu navedeni drugačiji rokovi otkaza.

Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih postotaka,organizator putovanja zadržava pravo naplate iste, a u maximalnom iznosu 100% cijene aranžmana.Za odustajanje nakon početka korištenja aranžmana obustavit će se puni iznos cijene aranžmana, odnosno uvećati do visine stvarnih troškova.Kod otkazivanja ugovora,putnik nema pravo naknade eventualnih troškova vize,osiguranja,cijepljenja i sličnih troškova.Za odustajanje od putovanja uzrokovano višom silom: smrti ili bolesti u užoj obitelji, poziva na vojnu vježbu ili elementarne nepogode, putnik se može osigurati kod osiguravajuće kuće (dokumentaciju molimo zatražiti u agenciji).

7. RJEŠAVANJE PRIGOVORA (REKLAMACIJE)

Ukoliko su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može na osnovi pismenog prigovora zahtijevati srazmjernu odštetu.Da bi se pismeni prigovor uzeo u razmatranje, putnik mora na licu mjesta, tijekom putovanja reklamirati neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako ovog nema, kod davaoca usluga. Putnik je dužan surađivati sa predstavnikom ili davaocem usluga u dobroj namjeri da se otkloni uzrok prigovora. Pismeniprigovor predaje se u poslovnici organizatora najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje u roku od 15 dana od primitka prigovora, ukoliko je putnik priložio sve potrebne dokumente uz prigovor. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo kod druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medijima. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos cijene aranžmana.

8. OSIGURANJE ZA SLUČAJ STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

Sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti putnici su osigurani za slučaj stečaja organizatora putovanja.Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja.U slučaju stečaja putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontaciju,trebaju na najbrži način kontaktirati sjedište Wiener osiguranja d.d. Zagreb,

tel: 01/ 37 18 603, te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Agencija I.T.C.d.o.o. primjenjuje Pravilnik o zaštiti osobnih podataka koji je u skladu s uredbom Europskog parlamenta(2016/679) i njegovom primjenom od 25.05.2018.   Stranka koja osobne podatke potrebne za realizaciju aranžmana daje dobrovoljno, ujedno daje i privolu da se ti podaci koriste u komunikaciji kao i prilikom provedbe osnovnih komercijalnih djelatnosti organizatora vezanih za putovanje.

Organizator se obvezuje da osobne podatke neće dijeliti niti iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od dijeljenja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, u svrhu ishođenja viza u konzularnim odjelima i prijevoznicima koji sudjeluju u realizaciji aranžmana. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka organizatora u skladu s Pravilnikom. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana i marketinških akcija organizatora. Pravo putnika je da ima uvid u Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.

10. NADLEŽNOST SUDA

U smislu čl.7 i 8 ovih Uvjeta, putnik ima pravo reklamacije kod organizatora. Ukoliko putnik nije zadovoljan rješenjem organizatora, može pokrenuti sudsku arbitražu. Za takav slučaj nadležan je sud u Zagrebu.

U Zagrebu,28.11.2018.

Korisne informacije

Odricanje od odgovornosti